Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Fight 4 victory met particulieren.

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als Fight 4 victory lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven bij de balie. Na ontvangst door Fight 4 victory van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in.

Fight 4 victory is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

 1. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Fight 4 victory zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Fight 4 victory kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden € 9,- stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Fight 4 victory lid met een minimum van € 50,-.
 4. Fight 4 victory respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken en delen uw gegevens met  niemand.
 5. Het lid kan dan de toegang tot de zaal worden geweigerd. Fight 4 victory is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschap, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
 6. Fight 4 victory behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. De prijzen behorend bij overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gedurende die looptijd niet gewijzigd.

Artikel 3: Openingstijden

 1. Fight 4 victory behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is  Fight 4 victory gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Groepslessen

 1. Een lid met het Onbeperkt abonnement kan maximaal één les per dag reserveren. Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan meerdere lessen per dag.
 2. Reservering van lessen kan slechts geschieden via de website.
 3. Fight 4 victory behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Annulering geschiedt via e-mails en/of sms-berichten.
 4. Het lid kan zich voor een les afmelden via de telefoon of mail. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.
 5. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Fight 4 victory behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Fight 4 victory per : Voorerf 37 4824 GM Breda. Een particulier kan het lidmaatschap beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsmaand en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in artikel 2. In afwijking van de vorige volzin kan een overeenkomst tussen Fight 4 victory en een particulier te allen tijde worden beëindigd door een schriftelijke opzegging bij Fight 4 victory met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Fight 4 victory behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de eigenaar een lidmaatschap te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschaptijd, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Fight 4 victory, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Fight 4 victory, de eigenaren en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Fight 4 victory, de eigenaren en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Men mag geen telefoons in de zaal hebben.

Artikel 7: Huisregels

Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Fight 4 victory en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Fight 4 victory staan op de website www.fight4victory.nl  en zijn bij de balie van Fight 4 victory op te vragen. Fight 4 victory is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels

gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fight 4 victory aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of – voor zover rechtens is toegestaan – op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fight 4 victory, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestiging van Fight 4 victory.
 3. Fight 4 victory is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Fight 4 victory en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur,geldt dat Fight 4 victory gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste [drie] maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

Gratis proefles

Kom langs voor een gratis en vrijblijvende proefles of neem eerst contact met ons op via onderstaande contactgegevens.